Vodomérná zostava + výkres PDF

Čo je vodomerná zostava?

Informácie pre zákazníkov

Každý vodomer je umiestnený v tzv. vodomernej zostave, ktorá by mala obsahovať predpísané prvky podľa normy Vnútorné vodomery. Táto vodomerná zostava tvorí súčasť vodovodnej prípojky a mimo vlastného vodomeru je majetkom odberateľa. Pre zaručenie správnej funkcie vodomeru a jeho ochranu proti poškodeniu je nutné vodomernú zostavu udržiavať vo funkčnom stave.

 

Predpísané prvky vodomernej zostavy a ich údržba:

uzáver pred a za vodomerom

(uzáver za vodomerom musí byť s vypúšťaním) Doporučujeme uzáver aspoň raz za mesiac uzavrieť a otvoriť; zníži sa tak riziko, že v prípade potreby uzavrieť prívod vody uzávery nebudú fungovať.

filter pred vodomerom

Tento prvok chráni vodomer a vnútorný vodovod (napr. redukčný ventil) pred poškodením prípadnými mechanickými nečistotami; doporučujeme aspoň raz za rok filter vyčistiť, aby bol zachovaný potrebný prietok vody.

spätná klapka

Ide o veľmi dôležité zariadenie, ktoré chráni vodomer pred poškodením pri možnom spätnom toku vody a zároveň bráni kontaminácii verejnej vodovodnej siete vodou z vnútorných rozvodov.

Príklad vodomernej zostavy

Top