Ako napustiť bazén

Ako napustiť bazén

Pred napúšťaním majte na pamäti, že:

• Verejný vodovod nie je primárne určený pre dodávku vody do bazénov. Napúšťanie
bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom.
Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná.
Avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu zákazník je oprávnený
odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.

• Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej
sieti, ktoré spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia.
Dochádzka k zakaleniu vody a v niektorých prípadoch aj k poklesu tlaku vo
vodovodnej sieti, čo sa negatívne prejaví nielen u vás, ale iu viacerých odberateľov.

• Zvoľte vhodný postup. Je potrebné napúštať pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho
ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti
prúdenia vo vodovodnom potrubí a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z
vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.

• Ďalej vás upozorňujeme, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vodovodu z
verejného vodovodu s rozvodmi z iného zdroja napr. zo studne, z jazierka, z nádrže na
zavlažovanie a pod.. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom,
ako je tlak vody vo verejnom vodovode môže nastať kontaminácia vody vo verejnom
vodovode. Upozorňujeme, že zistenie takéhoto konania je hlásené orgánom činným v
trestnom konaní.

Top