Cena vody

Vodné

Vodné – je platba za pitnú vodu dodávanú z verejného vodovodu, to znamená za výrobu a distribúciu pitnej vody.

 

Ako sa tvoria ceny vodného?

Ceny ustanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojim rozhodnutím, ktoré je zverejňované vo Vestníku úradu, na internetovej stránke úradu www.urso.gov.sk (http://www.urso.gov.sk/).

MAVOS, s. r. o., navrhuje cenu vodného na nasledujúce regulačné obdobie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu – Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom.

Spôsob výpočtu ceny zohľadňuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny vodného započítať, výšku primeraného zisku a plánovaný objem dodanej pitnej vody v nasledujúcom roku.

 

Zmena maximálnej ceny pitnej vody platná od 18.12.2017

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 18.12.2017, č. 8997-2017-BA a uznesenia Valného zhromaždenia č. 3 zo dňa 8.1.2018 o schválení rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa upravuje cena za dodávku pitnej vody z 0,63 na 0,7005 za m³ bez dane s pridanej hodnoty.

Podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. a), § 3 a § 8 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt MAVOS, spol. s r. o., 919 42 Voderady 262, IČO 36 666 149 m e n í rozhodnutie č. 0203/2017/V zo dňa 28. 02. 2017 s účinnosťou odo dňa doručenia (18.12.2017), do 31. decembra 2021 takto:

 

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody

verejným vodovodom 0,6357 €/m3.“

 

nahrádzajú slovami

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody

verejným vodovodom 0,7005 €/m3.“

 

Cena uvedená v tomto rozhodnutí je bez dane z pridanej hodnoty.

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0203/2017/V zo dňa 28. 02. 2017 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0203/2017/V zo dňa 28. 02. 2017.

 

2017 MAVOS, s. r. o., Voderady 262, 919 42 Voderady

Top