Možnosti úhrad faktúr

Možnosti úhrady faktúr

Faktúry vystavené spoločnosťou MAVOS, s. r. o., je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 

1. BEZHOTOVOSTNE

• Priamo na bankový účet MAVOS, s. r. o. (napr. prevodným príkazom, prostredníctvom internetbankingu a pod.), kde nezabudnite uviesť číslo faktúry ako variabilný symbol.
• Poštovou poukážkou typ U.

2. POŠTOVÁ POUKÁŽKA

• Prostredníctvom poštovej poukážky na príslušnej pošte.

 

Čísla bankových účtov MAVOS, s. r. o.

Pri platbách za dodávku vody použite prosím nižšie uvedený účet:

Prima Banka:  č.ú. 1047824001/5600

IBAN: SK 68 5600 0000 001047824001

Top