Fakty o vode

Voda v našom živote

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť, až dovtedy, kým nám nechýba. Voda je najbežnejšia tekutina. Je doslovne všade, aj v našom tele. Skutočne, voda je absolútne potrebná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi.

Ukazovatele kvality vody

Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené v nariadení vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 8/2016 Z. z.

Výroba a úprava vody

Pitná voda je jediná tekutina, pre ktorú sa nemusí chodiť do predajne. Avšak k tomu, aby sme si ju zaobstarali a aby nám tiekla doma z vodovodnej batérie, musí prejsť dlhú cestu od vodárenského zdroja cez úpravňu vody, čerpacie stanice, vodojemy a vodovodnú sieť až k nášmu domu.

V podmienkach vodárenskej spoločnosti MAVOS, s. r. o., využívame výhradne zdroje podzemnej vody, ktorá spravidla nevyžaduje ani ďalšiu úpravu. Tá časť vody, ktorá svojou kvalitou priamo na zdroji nezodpovedá v plnej miere všetkým kvalitatívnym normám, prechádza dôkladným procesom úpravy. V úpravni vody sa surová voda upravuje tak, aby zodpovedala všetkým ukazovateľom kvality na vodu pitnú. Posledným procesom pred jej distribúciou je zdravotné zabezpečenie vody – dezinfekcia chlórovaním, čím je zabezpečená jej bakteriologická nezávadnosť a zabraňuje množeniu zárodkov baktérií vo vodovodných sieťach.

Kvalita vody

Voda určená pre ľudskú spotrebu, pitná voda, dodávaná verejným vodovodom, musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezchybnosť pitnej vody ustanovené v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rady pre vás

Ako skontrolovať, či vám na vašom domácom rozvode uniká voda?

Ak máte namontovaný vodomer, najprv odčítajte vodomer, nepoužívajte vodu v celom dome po dobu niekoľkých hodín a potom znovu odčítajte vodomer. Ak je stav rovnaký, voda vám neuniká.

Farba vody

Biele zafarbenie spôsobujú drobné bublinky vzduchu vo vode, ktoré vznikajú kontaktom studenej vody z distribučnej siete s teplejšími vnútornými rozvodmi, prípadne prechodom vody, cez perlátor alebo po opravách. Nie je to teda chlór, ktorý spôsobuje „mliečne“ zafarbenie, ale sú to drobné bublinky vzduchu. Toto biele zafarbenie nemá vplyv na kvalitu vody. Bublinky odstránime tak, že necháme vodu pred konzumáciou chvíľu odstáť.

Hrdzavohnedé zafarbenie spôsobujú častice oxidu železa a mangánu, ktoré bývajú často prítomné vo vode a sú príčinou jej zákalu. Pri zvýšení prietoku vody napr. pri poruchách vodovodnej siete, pri manipulácii s uzávermi, pri pravidelných preplachoch vodovodného potrubia, pri opravách alebo údržbe rozvodných sietí a pod., sa častice oxidu železa a mangánu môžu uvoľniť do dodávanej pitnej vody a spôsobiť tak jej sfarbenie. Hrdzavohnedé zafarbenie vody odstránime tým, že vodu necháme chvíľu odtiecť. Zvýšený výskyt mangánu a železa v pitnej vode nepredstavuje zo zdravotného hľadiska riziko pre ľudský organizmus, spôsobuje len zmenu vzhľadu a chuti.

Tvrdosť vody

Pod tvrdosťou vody rozumieme súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Každá voda obsahuje minerály v prírodnej podobe a ich obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda v podzemí preteká. Zo zdravotného hľadiska dávame prednosť tvrdšej vode. Vápnik, ktorý tvorí hlavnú časť tvrdosti vody nemá žiadne negatívne účinky na zdravie človeka. Vápnik a horčík je potrebný pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením. Voda z vodovodu je tak najjednoduchší každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus. Prejavom tvrdej vody sa dá predísť používaním zmäkčovačov vody (dostupných v maloobchodnej sieti), pri konzumácii vody stačí pridať pár kvapiek citrónu.

Fakty o vode z vodovodu

• pitný režim je udržiavanie dostatočného množstva tekutín a minerálov v organizme
• ak v prírode funguje prirodzený kolobeh vody, taj aj tele vyžaduje dodržiavanie určitých zásad v pohybe tekutín
• chlór, ktorým sa pitná voda u nás upravuje, sa v nej nachádza iba v nepatrnom a úplne neškodnom množstve.

Ak niekomu prekáža jeho chuť, odstrániť ju môžete nasledovnými spôsobmi:

• pred konzumáciou nechajte vodu pár minút „odstáť“
• pred konzumáciou pridajte do vody pár kociek ľadu alebo pár kvapiek citrónu.

• voda je rozpúšťadlo pre nohé látky, ktoré prijímame a významne sa uplatňuje v metabolizme na rôznych úrovniach
• človek priemerne vydá denne 2 – 2,5 l vody, z toho 1 – 1,5 l močom, 600 ml potením, 300 – 400 ml metabolickými pochodmi
• športovci majú výdaj tekutín vyšší a to najmä potením (maratónsky beh = 4 litre)
• denne je potrebné prijať 2,5 – 3 l tekutín, v lete (podľa teploty ovzdušia, času stráveného na slnku) – 5 l tekutín
• Ak cítime smäd, už je neskoro. Je lepšie piť pravidelne a v menších dávkach, ako naraz a veľké množstvo.
• Obmedzujte konzumáciu sladených limonád, kolových nápojov kvôli zvýšenému cukru. Ak je cukru vo vode priveľa, voda sa cez sliznicu čreva vstrebáva do krvi pomalšie alebo len minimálne, pretože tieto prísady ju „nepustia“ do krvi. Výsledkom je malé množstvo vody v krvi a pocit smädu napriek veľkému množstvu vypitej tekutiny.
• Obmedzujte konzumáciu väčšieho množstva perlivých vôd (vyššie množstvo CO2 = porucha trávenia). Sýtené vody s vyšším množstvom CO2 sú kyslejšie a voľný CO2 môže mechanicky narušiť proces trávenia a vyvolať subjektívne tlakové potiaže.

Pozor !

• prírodné minerálne vody majú byť len doplnkom
• optimálny príjem minerálnych vôd je 0,5 l denne.

Opatrne s vodnými filtrami

• V minulosti bola úprava chemických vlastností vody výsadou vodární. V posledných rokoch však starosť o kvalitu pitnej vody vedie mnohých spotrebiteľov ku kúpe zariadení, ktoré predstavujú akúsi „miniaturizáciu“ niektorých klasických spôsobov úpravy v domácom prostredí, prostredníctvom tzv. vodných filtrov, zariadení na doúpravu pitnej vody v domácnosti.
• Pokusy takýmto spôsobom „vylepšovať“ pitnú vodu však môžu naopak viesť k zhoršeniu jej kvality. Je to najmä z dôvodu, že procesy úpravy vody si vyžadujú priebežnú kontrolu zo strany odborníkov a kúpou takéhoto zariadenia sa dostávajú do rúk laikov s minimálnymi možnosťami kontroly. Investíciu nemalých finančných prostriedkov do vodného filtra je preto potrebné starostlivo zvážiť.

Top