Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) oznamujeme informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

1. Základné informácie o spracúvaní osobných údajov
1.1 Mavos, s. r. o. so sídlom Voderady 262, 919 42 Voderady, IČO 36 666 149 (ďalej len „prevádzkovateľ“), v rámci výkonu svojich podnikateľských činností spracúva osobné údaje. Základné informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov (napr. účel spracúvania, zoznam osobných údajov, tretie strany, ktorým sú osobné údaje poskytované, okruh príjemcov, ktorým sú osobné údaje sprístupňované, forma zverejnenia a právne základy spracúvania).

2. Práva dotknutých osôb
2.1 V súlade s ustanovením § 28 ZOOÚ dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v IS OÚ v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odsek 5 ZOOÚ je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2.2  Práva dotknutých osôb podľa bodu 3.1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenia vyplývajú z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

2.3  Dotknuté osoby na základe písomnej žiadosti majú právo u prevádzkovateľa namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.

2.4  Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté strany majú právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote 30 dní od prijatia žiadosti.

2.5  Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:

a) písomne, pričom z obsahu žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou  musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo b).

2.6  Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

2.7  Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

2.8  Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

Vaše otázky ohľadne osobných údajov zasielajte na adresu mavos@mavos.sk

Top