Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa ust. § 19 a § 20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť

MAVOS, s. r. o., so sídlom Pavlická ulica 262/1, 919 42 Voderady, IČO 36666149, zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 18914/T, zastúpená – Ivan Zrnčík, konateľ, email: mavos@mavos.sk

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: Dodávanie pitnej vody z verejného vodovodu.Osobné údaje sa spracúvajú na základe zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. Účelom je teda uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti MAVOS s.r.o., a to najmä zmlúv o dodávke pitnej vody vrátane komplexnej starostlivosti o klienta,

– poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o služby spoločnosti MAVOS,
– štatistické spracovanie,
– vybavovanie sťažností,
– vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona,
– oznamovanie protispoločenskej činnosti,
– súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
– spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov,
– správa registratúry,
– výkon vnútorného auditu.

Právny základ: Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

a)
plnenie zákonných povinností spoločnosti MAVOS s.r.o. (najmä zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a pod.),

b)
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c)
oprávnený záujem, ktorým je:
– ochrana vody,
– prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
– výroba, dodávka, distribúcia pitnej vody verejným vodovodom,
– odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
– komplexná ochrana a zvýšenie komfortu klienta.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: odberatelia pitnej vody

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, dátumnarodenia, adresa bydliska, telefónne číslo, emailová adresa, adresa odberného miesta

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako súinštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebozmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijaťprimerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Zmluvný partner (na základe zmluvy) § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

Peťkovo s.r.o. – účtovná spoločnosť

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

– poskytovatelia IT služieb;
– advokáti;
– znalci;
– audítori;
– Úrad pre reguláciu sieťových odvetví;
– osoby poverené výkonom činností pre MAVOS

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údajeposkytnuté ďalším príjemcom.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne)

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (i) po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, (ii) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (iii) po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

7. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobomzaloženom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie,alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniuosobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálnehorozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako ajprávo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade akprevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutáosoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajovzaloženého na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svojepráva zaslaním emailu na adresu: mavos@mavos.sk, alebo písomne na adresuprevádzkovateľa.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá jepotrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobnéúdaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečíposkytnutie služby.

Vaše otázky ohľadne osobných údajov zasielajte na adresu mavos@mavos.sk

Top