Neoprávnené napojenie / neoprávnený odber

Neoprávnené napojenie na verejný vodovod

Neoprávnené napojenie znamená neoprávnené napojenie na verejný vodovod, ktorého prevádzkovateľom je MAVOS, s. r. o., realizované inou ako oprávnenou osobou poverenou spoločnosťou MAVOS, a neoprávnený odber vody z verejného vodovodu.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon č. 442/2002“) sa žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu.

Odberateľ, ktorý odoberá vodu bez uzatvorenej zmluvy o dodávke pitnej vody s MAVOS, s. r. o., sa definuje v zmysle uvedeného zákona ako neoprávnený, čiže „čierny odberateľ“.

 

Neoprávnený odber pitnej vody z verejného vodovodu

V zmysle § 25 ods. 1 písm. a) až f) Zákona č. 442/2002 sa neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu rozumie:

• odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke pitnej vody alebo v rozpore s takouto zmluvou,
• odber pred meradlom (§ 29 ods. 7) alebo odber po odstránení meradla,
• odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,
• odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
• odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
• odber bez súhlasu prevádzkovateľa.

Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu.

Neoprávnenému odberateľovi MAVOS, s. r. o., nezaručuje dodávku pitnej vody bez technických a kvalitatívnych závad a takáto voda môže ohroziť zdravie človeka.

V prípade neoprávneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu zároveň dochádza k trestnému činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. e/ Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.

Top