Legislatíva

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 394/2009 Z. z., č. 250/2012 Z. z. (nepriamo), č. 180/2013 Z. z.)

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (v znení č. r1/c13/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., č. 321/2015 Z. z., č. 391/2015 Z. z.)

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (v znení zákona č. 587/2004 Z. z., č. 230/2005 Z. z., č. 479/2005 Z. z., č. 532/2005 Z. z., č. 359/2007 Z. z., č. 514/2008 Z. z., č. 515/2008 Z. z., č. 384/2009 Z. z., č. 134/2010 Z. z., č. 556/2010 Z. z., č. 258/2011 Z. z., č. 408/2011 Z. z., č. 306/2012 Z. z., č. 321/2012 Z. z., č. 180/2013 Z. z., č. 35/2014 Z. z., č. 409/2014 Z. z., č. 262/2015 Z. z.)

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (v znení č. r/c69/2003 Z. z.)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody (v znení zákona č. 209/2013 Z. z.)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 209/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodoch a verejných kanalizácií

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (v znení zákona č. 496/2010 Z. z., č. 8/2016 Z. z.)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti schválené Valnou hromadou dňa
11. 12. 2016

Cenník výkonov a služieb spoločnosti súvisiaci so zásobovaním pitnou vodou verejným vodovodom platný od 1.1.2017 schválený Valnou hromadou dňa 11.12.2016

Top