Malá vodárenská spoločnosť (MAVOS)

 

Spoločnosť vznikla 18.8.2006 zápisom do obchodného registra a predmetom činnosti je:

✓ zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
✓ prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie
✓ výroba a dodávka pitnej a úžitkovej vody.

Spoločnosť založili a spoločníkmi sú tri obce: Voderady, Pavlice a Slovenská Nová Ves (SNV).
Zastúpenie je delené na základe výšky vkladu každého spoločníka (Voderady 58%, SNV 20%, Pavlice 22%).

Spoločnosť ako správcovská spoločnosť prevádzkuje rozvodnú sieť obecných vodovodov uvedených obcí danej územnej pôsobnosti. Súčasťou správy je aj spravovanie troch podzemných vrtov, ktoré sú dostatočne dimenzované pre odber vody (Slovenská nová Ves 75m, Voderady 35m, ČS Samsung 35 m), z ktorých sa ťaží surová voda a následne sa technologicky upravuje pre distribúciu do uvedených obcí, a príslušných podnikateľských subjektov (OUTLET Voderady, Kupex, …), pôsobiace v katastroch obcí. Uvedená činnosť je spojená s údržbou a opravami vodovodného systému, budovaním nových vetví verejného vodovodu pre nových odberateľov v rámci individuálnej bytovej výstavby príslušných obcí a nových podnikateľských subjektov pôsobiace územnej pôsobnosti.

Na základe nájomnej zmluvy s ministerstvom hospodárstva, spoločnosť spravuje a prevádzkuje rozvodnú vodovodnú sieť, ktorá distribuuje technickú vodu do priemyselného parku Voderady, kde sa vykonáva úprava technickej vody a následná distribúcia do areálov firiem, ako sú spoločnosti Samsung Display Slovakia, Audia Plastics, CTP, atď..

Voderady
Slovenská Nová Ves
Pavlice
Top